• English
Основно меню
България
Варна
Северно Крайбрежие
Южно Крайбрежие
Стара Планина
Рила Планина
Родопи Планина
Пирин Планина
Рила планина Печат Е-мейл
08 November 2007
Рила е най-високата планина в България и на целия Балкански полуостров. В европейската “класация” заема престижното 6-то място, като пред нея са: Кавказ (връх Елбрус - 5642 м), Алпите (връх Монблан - 4807 м), Сиера Невада (връх Муласен - 3482 м), Пиренеите (връх Ането - 3404 м) и вулканът Етна (3340 м). Тя е средищна планина за полуострова и негов главен орографски и хидрографски възел. Съставна част е от Рило-Родопския масив и заема неговия северозападен край.

Най-старото име на планината е Доункас, дадено и от траките. Означава място с много вода. Тракийско е и другото и име - Роула, което славяните видоизменят на Рила. То също е свързано с многоводието на планината (означава “водна планина”).

Основният градивен елемент в планината е гранитът. Срещат се още мрамор, кристалинни шисти и други. Двукратното заледяване на Рила е играло важна роля при формирането на нейния релеф. Множеството циркуси, добре очертаните трогови (ледникови) долини, алпийските върхове и глациалните езера са доказателство за това.

Климатът на Рила се обуславя от нейното географско положение и е на границата между континенталния и преходносредиземноморския климат, а микроклиматът - от височинните пояси и от почвената и растителна покривка. Най-ниската средномесечна температура е отчетена през февруари на връх Мусала - минус 11.6° С. Пак там е измерена и абсолютната минимална температура досега в България - минус 31.2° С (през февруари). През август средната температура на върха е 5.4° С, а абсолютната максимална температура, измерена на Мусала е 18.7° С.

Ветровете в Рила духат основно от запад и югозапад. По-рядко и по-умерени са северозападните и североизточните, а северните, южните и югоизточните ветрове не играят съществена роля. Количеството на валежите е значително, като на Мусала падат годишно около 1200 мм, от които близо 80 на сто са от сняг. По средновисоките и алпийските части на планината снежната покривка често надхвърля 2 метра. Всички тези изброени климатични фактори създават предпоставки за лавини (особено в най-алпийските части на планината).

 

Rilamountain1.JPG
Rilamountain2.JPG
Rilamountain3.JPG
Rilamountain4.JPG
Rilamountain5.JPG
Rilamountain6.JPG
Rilamountain7.JPG
Rilamountain8.JPG
Rilamountain9.JPG
 

 

Advertisement